Κλινικές Μελέτες

Έρευνα

Κλινικές Μελέτες 

γενικά

Οι κλινικές δοκιμές είναι απαραίτητες για την πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης και για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Για την ασφάλεια των ασθενών που συμμτέχουν στις μελέτες, υφίσταται αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Α΄Καρδιολογική Κλινική λειτουργεί γραφείο Κλινικών Μελετών, το οποίο και εγγυάται την άρτια διεξαγωγή τους. Ακολουθεί πιστά την οδηγία Ορθής Κλινικής Πρακτικής για τις κλινικές μελέτες.  Η Οδηγία για την Ορθή Κλινική Πρακτική (οδηγία 2005/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2005) θεσπίζει αρχές και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή κλινική πρακτική, σε ό,τι αφορά στη διενέργεια κλινικών δοκιμών φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, καθώς και στις απαιτήσεις για την έγκριση της κατασκευής ή της εισαγωγής τέτοιων προϊόντων.  

Το γραφείο των Κλινικών Μελετών της Α’ ΚΚ δραστηριοποιήθηκε το 2018 με συντονίστρια την κ. Ελένη Γκόγκα.

Φροντίζει για την άρτια διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών που έχουν εγκριθεί από την ΕΕΔ και τον ΕΟΦ. 

Φέρνει σε επικοινωνία τους ασθενείς με τους ερευνητές της μελέτης. Επικοινωνεί με τους οργανισμούς ανάθεσης έρευνας και τους χορηγούς σε κάθε στάδιο της μελέτης. Συντονίζει τις ενέργειες του κύριου ερευνητή. 

Απ’ ευθείας στο τηλέφωνο +302651099679. 

Την άμεση επίβλεψη έχει ο κ. Θ. Κωλέττης  και συντονίστρια είναι η κ. Ε. Γκόγκα. Συμμετέχουν ο κ. Δ. Νίκας, η κ. Σ. Πατρωνίδου, ο κ. Χ. Χρηστάκης, η κ. Ε. Σιαχούλη, η κ. Ε. Σπύρου και ο Γ. Πατσούρας. Όλοι είναι πιστοποιημένοι για την εφαρμογή των αρχών ορθής κλινικής πρακτικής. 

Τα αρμόδια όργανα που εποπτεύουν τις Κλινικές Μελέτες είναι οι επισημονικές επιτροπές των νοσοκομείων. Σε εθνικό επίπεδο, ο έλεγχος ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας.  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

elGreek